ນໍ້ານົມ Milk

Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມ RICH PACIFIC PRIDE TOPPING 1 LTR
ຄຣີມ RICH PACIFIC PRIDE TOPPING 1 LTR
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND ORIGINAL UNSWEETENED 946G
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND ORIGINAL UNSWEETENED 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT & CHOCOLATE 946G
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT & CHOCOLATE 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food Beverage  Hazelnut 946g
Pacific Food Beverage Hazelnut 946g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC OAT LOW FAT 946G
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC OAT LOW FAT 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
ຜົງນົມ Cowhead Milk Powder (Instant Full Cream) 1.8 kg (New Zealand)
ຜົງນົມ Cowhead Milk Powder (Instant Full Cream) 1.8 kg (New Zealand)
ຈາກ From ₭164,000
ເບິ່ງ View
ນົມຂຸ້ນຫວານ Royal Miller Condensed Milk 390g (Malaysia)
ນົມຂຸ້ນຫວານ Royal Miller Condensed Milk 390g (Malaysia)
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385ກຣັມ
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
ໂອວັນຕີນ Ovantine 3 in 1 600g 30bag/20g
ໂອວັນຕີນ Ovantine 3 in 1 600g 30bag/20g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
Back to the top