ນໍ້ານົມ Milk

dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 2Ltr
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 2Ltr
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Selected 2 Ltr
ນົມ Dutch Mill Selected 2 Ltr
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 830ml
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 830ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Pasteurized Selected 850ml
ນົມ Dutch Mill Pasteurized Selected 850ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Dessert Yogurt 830ml
ນົມ Dutch Mill Dessert Yogurt 830ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Delight  Sour Cream Original 830ml
ນົມ Dutch Mill Delight Sour Cream Original 830ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Strawberry flavor 830ml
ນົມ Dutch Mill Strawberry flavor 830ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ນົມ Dutch Mill Sour Sorbet orange Flavour 830ml
ນົມ Dutch Mill Sour Sorbet orange Flavour 830ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມ RICH PACIFIC PRIDE TOPPING 1 LTR
ຄຣີມ RICH PACIFIC PRIDE TOPPING 1 LTR
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND ORIGINAL UNSWEETENED 946G
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND ORIGINAL UNSWEETENED 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT & CHOCOLATE 946G
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT & CHOCOLATE 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
Back to the top