ປະເພດໝີ່ Noodles

ໝີ່ເກົາຫຼີ ແພ໊ກ Korean INSTANT noodle pack
ໝີ່ເກົາຫຼີ ແພ໊ກ Korean INSTANT noodle pack
ຈາກ From ₭50,000
ເບິ່ງ View
ຊີນຣາມຽນ Sinramen 140g
ຊີນຣາມຽນ Sinramen 140g
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຢອນຣາມຽນ Yeolramen 140g
ຢອນຣາມຽນ Yeolramen 140g
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
noodle
Korean INSTANT ramen ໝີເຜັດເກົາຫລີ
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຊີນຣາມຽນຈອກໃຫຍ່ Sinramen big bowl 114g
ຊີນຣາມຽນຈອກໃຫຍ່ Sinramen big bowl 114g
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຢອນຣາມຽນຈອກນ້ອຍ Yeolramen small cup 70g
ຢອນຣາມຽນຈອກນ້ອຍ Yeolramen small cup 70g
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຢອນຣາມຽນຈອກໃຫຍ່ Yeolramen big bowl 105g
ຢອນຣາມຽນຈອກໃຫຍ່ Yeolramen big bowl 105g
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ບູດັກປະເພດຈອກນ້ອຍ Bulduk ramen cup 70g
ໝີ່ບູດັກປະເພດຈອກນ້ອຍ Bulduk ramen cup 70g
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ບູດັກປະເພດຈອກໃຫຍ່ Bulduk ramen big bowl 105g
ໝີ່ບູດັກປະເພດຈອກໃຫຍ່ Bulduk ramen big bowl 105g
ຈາກ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ໄວໄວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 60ກຣັມ ຈອກ
ໝີ່ໄວໄວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 60ກຣັມ ຈອກ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 60ກຣັມ ຈອກ
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 60ກຣັມ ຈອກ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ີຮອດໂຕ ລດົໄກ HOTTO
ໝີ່ີຮອດໂຕ ລດົໄກ HOTTO
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ເຝີແຊບໂຮໄລຊີ ລົດຊີ້ນງົວ 30x60g  Oh! Ricey Beef Flavour
ເຝີແຊບໂຮໄລຊີ ລົດຊີ້ນງົວ 30x60g Oh! Ricey Beef Flavour
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭3,500
ເບິ່ງ View
ໝີ່ີຮອດໂຕ ລົດຕົ້ມມົ້ ຍາ ກ້ງ HOTTO
ໝີ່ີຮອດໂຕ ລົດຕົ້ມມົ້ ຍາ ກ້ງ HOTTO
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ີຫາວຫາວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 30x65g  30x60g HaoHao Tomyam Kung Flavor
ໝີ່ີຫາວຫາວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 30x65g 30x60g HaoHao Tomyam Kung Flavor
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,500
ເບິ່ງ View
ໝີ່ີສູ້ສູ້ລົດຊີ້ນງົວ 30x50g SUSU Beef Whit Herb
ໝີ່ີສູ້ສູ້ລົດຊີ້ນງົວ 30x50g SUSU Beef Whit Herb
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ສູ້ສູ້ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ  30x50g SUSU Artificial Hot-Sour Shrimp Flavor
ໝີ່ສູ້ສູ້ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ 30x50g SUSU Artificial Hot-Sour Shrimp Flavor
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,000
ເບິ່ງ View
ໝີ່ໄວໄວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງນ້ຳຂຸ້ນ 60ກຣັມ
ໝີ່ໄວໄວ ລົດຕົ້ມຍຳກຸ້ງນ້ຳຂຸ້ນ 60ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,500
ເບິ່ງ View
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບຕົ້ມຍຳ 60ກຣັມ
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບຕົ້ມຍຳ 60ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,500
ເບິ່ງ View
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 60ກຣັມ
ໝີ່ໄວໄວ ລົດໝູສັບ 60ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,500
ເບິ່ງ View
Back to the top