ປາ Fish

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet skinless boneless Frozen (Price per Kg) (Frozen)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet skinless boneless Frozen (Price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion skin/boneless frozen(Price per Kg) (Frozen)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion skin/boneless frozen(Price per Kg) (Frozen)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
Tuna Steak (per Kg) (Frozen)
Tuna Steak (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel  size 8/10 per kg (Frozen)
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size frozen 6/8 per kg (Frozen)
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size frozen 6/8 per kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ປາດຸກ catfish (kg)
ປາດຸກ catfish (kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
ປາຫິມະ ແຊ່ແຂງ Snowfish frozen(Chilean seabass) (Price per kg) (Frozen)
ປາຫິມະ ແຊ່ແຂງ Snowfish frozen(Chilean seabass) (Price per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭549,000
ເບິ່ງ View
Halibut fish Frozen (Price per Kg) (Frozen)
Halibut fish Frozen (Price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭95,000
ເບິ່ງ View
Norwegian Salmon trout (3-4kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
Norwegian Salmon trout (3-4kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭145,000
ເບິ່ງ View
Norwegian Atlantic Salmon (4-5kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
Norwegian Atlantic Salmon (4-5kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭135,000
ເບິ່ງ View
Chilean Atlantic Salmon (4-5kg/whole) (price per Kg)(Frozen)
Chilean Atlantic Salmon (4-5kg/whole) (price per Kg)(Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭130,000
ເບິ່ງ View
Norwegian Atlantic Salmon (5-6kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
Norwegian Atlantic Salmon (5-6kg/whole) (price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭140,000
ເບິ່ງ View
ປາໄຂ່ ແຊ່ແຂງ Shishamo frozen(egg fish) (pack 500g)
ປາໄຂ່ ແຊ່ແຂງ Shishamo frozen(egg fish) (pack 500g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ປາຊາບະຟີນເລ້ Shime Saba fillet 500g (Frozen)
ປາຊາບະຟີນເລ້ Shime Saba fillet 500g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
Back to the top