ປາ Fish

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (weight 500g-700g) per Kg
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (weight 500g-700g) per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
ປາຫິມະ ກກ Snowfish (Chilean seabass) (Price per kg)
ປາຫິມະ ກກ Snowfish (Chilean seabass) (Price per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭450,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍ່ລີ້ (ແພັກ) fish fillet (1Kg pack)
ປາດໍ່ລີ້ (ແພັກ) fish fillet (1Kg pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
ປາດຸກ catfish (kg)
ປາດຸກ catfish (kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
ທອດມັນປາ ຢີ່ຫໍ້ສະວີວົງ (ແພັກ) Thai fish cake (pack)
ທອດມັນປາ ຢີ່ຫໍ້ສະວີວົງ (ແພັກ) Thai fish cake (pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 6/8 per kg
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 6/8 per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet 170-220g skinless boneless (Price per Kg)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet 170-220g skinless boneless (Price per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion 170-220g skinless boneless (Price per Kg)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion 170-220g skinless boneless (Price per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet 220g up skinless boneless (Price per Kg)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet 220g up skinless boneless (Price per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
FLD Pangasius Dory Fillet (Per Kg) (Frozen)
FLD Pangasius Dory Fillet (Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View