ຜັກອິນຊີ Organic Vegetables

 NOTE:

For our organic products we do not deliver on the same day.
We deliver on the NEXT DAY or on SPECIFIC DATE.
*****
NOTE: Depend on the season, product might be not available. We will confirm with you once you have placed your order. Thanks for your understanding.
*****
Disclaimer : Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ກາດຮ່ອງເຕ້  Green Pakchoi (from 0.5 kg) ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ
ກາດຮ່ອງເຕ້ Green Pakchoi (from 0.5 kg) ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຫອມປ້ອມ Coriander  (per kg)
ຫອມປ້ອມ Coriander (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຊີ Dill
ຜັກຊີ Dill
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ບົວລະພາ  Sweet Basil (per bundle)
ບົວລະພາ Sweet Basil (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຫອມລາບ Mint (per g)
ຫອມລາບ Mint (per g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເຊັນເນີລີ Celery
ເຊັນເນີລີ Celery
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກູດ Paco fern  (per kg)
ຜັກກູດ Paco fern (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຄາວທອງ  Houttuynia cordata Thunb  (per bundle)
ຄາວທອງ Houttuynia cordata Thunb (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຜັກນອກ  Gotu kola (per kg)
ຜັກນອກ Gotu kola (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ໝາກຖົ່ວຍາວ Yard long bean (per kg)
ໝາກຖົ່ວຍາວ Yard long bean (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
Back to the top