ຜັກ Vegetables

ສົດປະຈໍາວັນຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ

Daily fresh from our local market

 

Disclaimer :

Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

**PS ໝາກຊູກີນີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Zucchini (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກຊູກີນີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Zucchini (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫົວກະຫຼົດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Carrots (From 0,5 kilo)
**PS ຫົວກະຫຼົດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Carrots (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
**PS ມັນຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Potatoes  (From 0,5 kilo)
**PS ມັນຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Potatoes (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫອມຫົວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Big Onion (From 0,5 kilo)
**PS ຫອມຫົວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Big Onion (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດແດງໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Paprika (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກເຜັດແດງໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Paprika (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດຂຽວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Green Paprika (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກເຜັດຂຽວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Green Paprika (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Yellow Paprika ( from 0.5 kilo )
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Yellow Paprika ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເລັ່ນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Tomato (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກເລັ່ນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Tomato (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Asparagus Green ( from 0.5 kilo )
**PS ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Asparagus Green ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກນາວຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lime ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກນາວຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lime ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກສະລັດກອບ(ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Roman Salad  (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກສະລັດກອບ(ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Roman Salad (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກເຊັນເນີລີໃຫຍ່ Celery (long) (per kg)
**PS ຜັກເຊັນເນີລີໃຫຍ່ Celery (long) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກບົ້ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Morning Glory (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກບົ້ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Morning Glory (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກສະລັດຫໍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Iceberg Salad  (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກສະລັດຫໍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Iceberg Salad (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກສະລັດຫຍໍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lettuce  (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກສະລັດຫຍໍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lettuce (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກສະລັດຫຍໍ້ຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lollo Bionda Salad (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກສະລັດຫຍໍ້ຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lollo Bionda Salad (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກຫົມຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lao spinach (From 0,5 kilo)
**PS ຜັກຫົມຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Lao spinach (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກໂຂມ SPINACH LEAF 500g frozen
**PS ຜັກໂຂມ SPINACH LEAF 500g frozen
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກກະຫຼ່ຳ White Cabbage ( per Kilo )
**PS ຜັກກະຫຼ່ຳ White Cabbage ( per Kilo )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກກະຫຼ່ຳມ່ວງ Red Cabbage (per kg)
**PS ຜັກກະຫຼ່ຳມ່ວງ Red Cabbage (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
Back to the top