ຜົງແປ້ງປຸງແຕ່ງອາຫານ Cooking Paste & Powder

Knorr Aromat Seasoning Malaysia 2.25kg
Knorr Aromat Seasoning Malaysia 2.25kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭193,000
ເບິ່ງ View
ຜົງປຸງລົດເນື້ອໄກ່ Knorr Chicken Seasoning Powder Malaysia 1 kg
ຜົງປຸງລົດເນື້ອໄກ່ Knorr Chicken Seasoning Powder Malaysia 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭106,000
ເບິ່ງ View
ຊອສ ເດມີ ເກລຊ Knorr Demi-Glace Sauce Malaysia 1 kg
ຊອສ ເດມີ ເກລຊ Knorr Demi-Glace Sauce Malaysia 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭100,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳພິກແກງຂຽວຫວານ Mae Ploy Curry Paste/Green Thailand 1 kg
ນ້ຳພິກແກງຂຽວຫວານ Mae Ploy Curry Paste/Green Thailand 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭40,000
ເບິ່ງ View
Casa Fiesta ຜົງປູງລົດຟາຮິຕ້າ Casa Fiesta Casa Fiesta Fajita Seasoning Mix 1oz
Casa Fiesta ຜົງປູງລົດຟາຮິຕ້າ Casa Fiesta Casa Fiesta Fajita Seasoning Mix 1oz
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
Knorr Hao Chi All-in-one Seasoning Malaysia 750g
Knorr Hao Chi All-in-one Seasoning Malaysia 750g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭54,000
ເບິ່ງ View
Knorr Chicken Flavoured Seasoning Powder (Bag) Malaysia 1kg
Knorr Chicken Flavoured Seasoning Powder (Bag) Malaysia 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭78,000
ເບິ່ງ View
ຜົງຂີ້ມິ້ນ Baba's Tumeric Powder Malaysia 250g
ຜົງຂີ້ມິ້ນ Baba's Tumeric Powder Malaysia 250g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭40,000
ເບິ່ງ View
Casa Fiesta ຜົງປູງລົດທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Seasoning Mix 1.25oz
Casa Fiesta ຜົງປູງລົດທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Seasoning Mix 1.25oz
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 1 kg
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
ຜົງກະລີເນື້ອ Baba's Meat Curry Powder Malaysia 1 kg
ຜົງກະລີເນື້ອ Baba's Meat Curry Powder Malaysia 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
ຜົງກະລີເນື້ອ Baba's Meat Curry Powder Malaysia 250 g
ຜົງກະລີເນື້ອ Baba's Meat Curry Powder Malaysia 250 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ຜົງຂີ້ມິ້ນ Baba's Tumeric Powder Malaysia 1kg
ຜົງຂີ້ມິ້ນ Baba's Tumeric Powder Malaysia 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭96,000
ເບິ່ງ View
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 250 g
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 250 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳພິກແກງແດງ Mae Ploy Curry Paste/Red Thailand 1 kg
ນ້ຳພິກແກງແດງ Mae Ploy Curry Paste/Red Thailand 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭40,000
ເບິ່ງ View
ຜົງໄຂ່ເຫຼືອງ  Knorr Golden Egg Powder Malaysia 800g
ຜົງໄຂ່ເຫຼືອງ Knorr Golden Egg Powder Malaysia 800g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭215,000
ເບິ່ງ View
ຊອສ ຮອຍຊິນ LKK Hoisin Sauce 240 g China
ຊອສ ຮອຍຊິນ LKK Hoisin Sauce 240 g China
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
ຊອສ ຮອຍຊິນ Woh hup Hoisin Sauce Malaysia 350 g
ຊອສ ຮອຍຊິນ Woh hup Hoisin Sauce Malaysia 350 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
Back to the top