ຫມາກໄມ້ Fruits

ສົດປະຈໍາວັນຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ
Daily fresh from our local market
Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Nashi Pear ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Nashi Pear ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Green Apple ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນຂຽວ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Green Apple ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນແດງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Delicious apple ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນແດງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Delicious apple ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກໂປມ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Gala apple (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກໂປມ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Gala apple (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກອາງຸ່ນແດງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Grapes (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກອາງຸ່ນແດງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Grapes (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມ່ວງສຸກ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Ripe Mango(from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກມ່ວງສຸກ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Ripe Mango(from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກນັດ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pineapple (per piece)
**PS ຫມາກນັດ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pineapple (per piece)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມັງກອນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Dragon fruit (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກມັງກອນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Dragon fruit (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກແຕງໂມ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) Watermelon ( Whole )
**PS ຫມາກແຕງໂມ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) Watermelon ( Whole )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກສີດາ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Guava (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກສີດາ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Guava (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມ່ວງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Mango sour (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກມ່ວງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Mango sour (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
**PS ໝາກກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກທຸລຽນ Durian (whole body /1.5 kg)
**PS ຫມາກທຸລຽນ Durian (whole body /1.5 kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກພຸກ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pomelo ( Whole )
**PS ຫມາກພຸກ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pomelo ( Whole )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກ ມັງຄຸດ(ເລີ່ມຈາກ 0,5ກິໂລ) Mangosteen (from 0.5kg)
**PS ຫມາກ ມັງຄຸດ(ເລີ່ມຈາກ 0,5ກິໂລ) Mangosteen (from 0.5kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກເງາະ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Rambutan ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກເງາະ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Rambutan ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
Back to the top