ຫມາກໄມ້ & ຜັກ Fruits & Veggetables

**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ຕໍ່ກິໂລ) Avocado ( per Kilo )
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ຕໍ່ກິໂລ) Avocado ( per Kilo )
ຈາກ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກນາວຂຽວ (ຕໍ່ກິໂລ) Lime ( per kilo )
**PS ຫມາກນາວຂຽວ (ຕໍ່ກິໂລ) Lime ( per kilo )
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
**PS ກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກຫຸ່ງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Papaya ( per kilo )
**PS ຫມາກຫຸ່ງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Papaya ( per kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມ່ວງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Mango(per Kilo)
**PS ຫມາກມ່ວງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Mango(per Kilo)
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ຕໍ່ກິໂລ) Nashi Pear ( per Kilo )
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ຕໍ່ກິໂລ) Nashi Pear ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມັງກອນ (ຕໍ່ກິໂລ) Dragon fruit (per Kilo)
**PS ຫມາກມັງກອນ (ຕໍ່ກິໂລ) Dragon fruit (per Kilo)
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກນັດ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pineapple (Whole)
**PS ຫມາກນັດ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pineapple (Whole)
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນຂຽວ (ຕໍ່ກິໂລ) Green Apple ( per kilo )
**PS ຫມາກແອັບເປີ້ນຂຽວ (ຕໍ່ກິໂລ) Green Apple ( per kilo )
ຈາກ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມ່ວງ (ຕໍ່ກິໂລ) Mango sour (per Kilo)
**PS ຫມາກມ່ວງ (ຕໍ່ກິໂລ) Mango sour (per Kilo)
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກແຕງໂມ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) Watermelon ( Whole )
**PS ຫມາກແຕງໂມ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) Watermelon ( Whole )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກມີ້ (ຕໍ່ກິໂລ) Jackfruit ( per kilo )
**PS ຫມາກມີ້ (ຕໍ່ກິໂລ) Jackfruit ( per kilo )
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກທຸລຽນ Durian (whole body /1.5 kg)
**PS ຫມາກທຸລຽນ Durian (whole body /1.5 kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກ ມັງຄຸດ (ຕໍ່ກິໂລ) Mangosteen ( per Kilo )
**PS ຫມາກ ມັງຄຸດ (ຕໍ່ກິໂລ) Mangosteen ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກກ້ຽງແມນດາຣີນ (ຕໍ່ກິໂລ) Mandarin (per kilo)
**PS ຫມາກກ້ຽງແມນດາຣີນ (ຕໍ່ກິໂລ) Mandarin (per kilo)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກພຸກ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pomelo ( Whole )
**PS ຫມາກພຸກ (ຕໍ່ຫນ່ວຍ) Pomelo ( Whole )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກເງາະ (ຕໍ່ກິໂລ) Rambutan ( per Kilo )
**PS ຫມາກເງາະ (ຕໍ່ກິໂລ) Rambutan ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກໂປມ (ຕໍ່ກິໂລ) Gala apple (per Kilo)
**PS ຫມາກໂປມ (ຕໍ່ກິໂລ) Gala apple (per Kilo)
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກກ້ຽງເປືອກໜາ (ຕໍ່ກິໂລ) Orange ( per kilo )
**PS ຫມາກກ້ຽງເປືອກໜາ (ຕໍ່ກິໂລ) Orange ( per kilo )
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
Back to the top