ອາຫານທະເລ Seafood

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭105,000
ເບິ່ງ View
ປູມ້າແຊ່ແຂງ (ແພັກ 5 ໂຕ) Sand crab (Frozen) (pack of 5)
ປູມ້າແຊ່ແຂງ (ແພັກ 5 ໂຕ) Sand crab (Frozen) (pack of 5)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭63,000
ເບິ່ງ View
ຫອຍແມງພູ່ຂະໜາດກາງ (ແພັດ) Mussel size M (pack)
ຫອຍແມງພູ່ຂະໜາດກາງ (ແພັດ) Mussel size M (pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
ປູສົດ (2-3ໂຕ/ກກ) Crab (2-3 per Kg)
ປູສົດ (2-3ໂຕ/ກກ) Crab (2-3 per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭160,000
ເບິ່ງ View
ປູສົດ (ກກ) Crab per Kg
ປູສົດ (ກກ) Crab per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭110,000
ເບິ່ງ View
ປາມືກຫອມ (ກກ) soft cuttlefish per kg
ປາມືກຫອມ (ກກ) soft cuttlefish per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭88,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງກ້າມທອງ (16-20ໂຕ/ກກ) Big freshwater Prawn (16-20 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງກ້າມທອງ (16-20ໂຕ/ກກ) Big freshwater Prawn (16-20 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭115,000
ເບິ່ງ View
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
DF ປູອັດຊີນມັນໂຕະ Crabstick Shinmanto 500g
DF ປູອັດຊີນມັນໂຕະ Crabstick Shinmanto 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
DF ປູອັດໂທຄຸເຊັນ Crabstick Tokusen 500g
DF ປູອັດໂທຄຸເຊັນ Crabstick Tokusen 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
DF ສະຫຼາຍທະເລ ວາກາເມະ Wakame (pack 200g)
DF ສະຫຼາຍທະເລ ວາກາເມະ Wakame (pack 200g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
DF ກຸ້ງລາຍເສືອ Tiger Prawn Grade A (Per Kg)
DF ກຸ້ງລາຍເສືອ Tiger Prawn Grade A (Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭120,000
ເບິ່ງ View
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg)
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭97,000
ເບິ່ງ View
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg)
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭91,000
ເບິ່ງ View
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg)
DF ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭85,000
ເບິ່ງ View
DF ກຸ້ງຂາວບໍ່ມີເປືອກ ຂະໜາດ 61/70 (ແພັດ)Shrimp (No shell) size 61/70 (pack)
DF ກຸ້ງຂາວບໍ່ມີເປືອກ ຂະໜາດ 61/70 (ແພັດ)Shrimp (No shell) size 61/70 (pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭52,000
ເບິ່ງ View
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko Tokusen 500g
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko Tokusen 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭99,000
ເບິ່ງ View
DF ປາມືກບົ້ງ Squid Flower (per Kg)
DF ປາມືກບົ້ງ Squid Flower (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
DF ປາມຶກກະດອງເຈາະ ຂະໜາດ 10-15 Cuttle fish bone off, 10-15 (price per kg)
DF ປາມຶກກະດອງເຈາະ ຂະໜາດ 10-15 Cuttle fish bone off, 10-15 (price per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭65,000
ເບິ່ງ View
DF ປາມຶກກະດອງເຈາະ ຂະໜາດ 35-45 Cuttle fish bone off, 35-45 (price per kg)
DF ປາມຶກກະດອງເຈາະ ຂະໜາດ 35-45 Cuttle fish bone off, 35-45 (price per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭60,000
ເບິ່ງ View
Back to the top