ອາຫານທະເລ Seafood

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭85,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງກ້າມແດງ ເປັນໆ Red claw crayfish (Alive) (per kg)
ກຸ້ງກ້າມແດງ ເປັນໆ Red claw crayfish (Alive) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳເປັນໆ (ກກ) River Shrimp (Alive) (per kg)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳເປັນໆ (ກກ) River Shrimp (Alive) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭230,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງລາຍເສືອ Tiger Prawn Grade A (Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງລາຍເສືອ Tiger Prawn Grade A (Per Kg) (Frozen)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງຂາວສົດ (40ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp (40 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງຂາວສົດ (40ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp (40 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭89,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭91,000
ເບິ່ງ View
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭105,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງກ້າມທອງ (16-20ໂຕ/ກກ) Big freshwater Prawn (16-20 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງກ້າມທອງ (16-20ໂຕ/ກກ) Big freshwater Prawn (16-20 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭115,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭97,000
ເບິ່ງ View
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko(Orange) Shimanto 500g (Frozen)
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko(Orange) Shimanto 500g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭99,000
ເບິ່ງ View
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko Tokusen 500g (Frozen)
ໄຂ່ກຸ້ງ Ebiko Tokusen 500g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭99,000
ເບິ່ງ View
ປາມືກທາໂກະ Octopus Tako (price per kg) (Frozen)
ປາມືກທາໂກະ Octopus Tako (price per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭245,000
ເບິ່ງ View
ປາມືກບັ້ງ Squid Flower (per Kg) (Frozen)
ປາມືກບັ້ງ Squid Flower (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ປາມືກວົງ (ແພັກ) Squid Rings (pack) (frozen)
ປາມືກວົງ (ແພັກ) Squid Rings (pack) (frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
Back to the top