ເຂົ້າ Rice

ເຂົ້າກ້ອງ Brown Rice  1 Kg
ເຂົ້າກ້ອງ Brown Rice 1 Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫອມລາວ Lao Fragrant Rice
ເຂົ້າຫອມລາວ Lao Fragrant Rice
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າກ່ຳ Berry Rice 1 KG
ເຂົ້າກ່ຳ Berry Rice 1 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ Kainoi Sticky Rice 12 kg/ກິໂລ
ເຂົ້າໜຽວໄກ່ນ້ອຍ Kainoi Sticky Rice 12 kg/ກິໂລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭90,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜຽວບ້ານໂດນ Local Sticky Rice /12  ກິໂລ KG
ເຂົ້າໜຽວບ້ານໂດນ Local Sticky Rice /12 ກິໂລ KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭85,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜຽວດວງໃຈ Sticky Rice 1 kg/ກີໂລ
ເຂົ້າໜຽວດວງໃຈ Sticky Rice 1 kg/ກີໂລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈ້າວ ດວງໃຈ White Rice 1 / kg ກີໂລ
ເຂົ້າຈ້າວ ດວງໃຈ White Rice 1 / kg ກີໂລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິລາວ White Rice /12 Kg ກີໂລ
ເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິລາວ White Rice /12 Kg ກີໂລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭100,000
ເບິ່ງ View
Back to the top