ເຄື່ອງເທດ Spices

ຜົງກະທຽມ Hela Garlic powder 1kg Germany
ຜົງກະທຽມ Hela Garlic powder 1kg Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭154,000
ເບິ່ງ View
ຜົງໝາກເຜັດປາປຣີກາ Hela/G.chef's Sweet Paprika Powder 1kg Germany
ຜົງໝາກເຜັດປາປຣີກາ Hela/G.chef's Sweet Paprika Powder 1kg Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭158,000
ເບິ່ງ View
ເມັດຍີ່ລາ LSH Cumin Seed 1kg
ເມັດຍີ່ລາ LSH Cumin Seed 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭62,000
ເບິ່ງ View
ຜົງຢີ່ລ່າ raj Cumin Powder 500g Singapore
ຜົງຢີ່ລ່າ raj Cumin Powder 500g Singapore
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ຜົງຜັກຊີ Hela/raj Coriander Powder 500g Singapore
ຜົງຜັກຊີ Hela/raj Coriander Powder 500g Singapore
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
East sun Dried Chick Peas 1kg
East sun Dried Chick Peas 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
ໃບທາມ Hela Thyme Leaves Shredded 500g Germany
ໃບທາມ Hela Thyme Leaves Shredded 500g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭88,000
ເບິ່ງ View
ເມັດຜັກຊີ Raj Coriander Seed 1kg India
ເມັດຜັກຊີ Raj Coriander Seed 1kg India
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
ອົບເຊີຍແທ່ງ Raj Cinnamon Sticks 1kg India
ອົບເຊີຍແທ່ງ Raj Cinnamon Sticks 1kg India
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
ໃບໂຣສແມຣີຕັດ  Hela Rosemary (Cut) 500 g Germany
ໃບໂຣສແມຣີຕັດ Hela Rosemary (Cut) 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭106,000
ເບິ່ງ View
ໃບໂຣສແມຣີສັບມຸ່ນ Hela Rosemary Leaves (Chopped) 500 g Germany
ໃບໂຣສແມຣີສັບມຸ່ນ Hela Rosemary Leaves (Chopped) 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭64,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຊີຝຣັ່ງ ຫັ່ນ Hela Parsley Shredded 500 g Germany
ຜັກຊີຝຣັ່ງ ຫັ່ນ Hela Parsley Shredded 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭105,000
ເບິ່ງ View
ອໍຣິກາໂນໃບ ຫັ່ນ Hela Oregano Leaves Shredded 500 g Germany
ອໍຣິກາໂນໃບ ຫັ່ນ Hela Oregano Leaves Shredded 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭102,000
ເບິ່ງ View
ສະໝຸນໄພ ໂພຣວອງ ປະສົມ  Hela Mixed Herbs Provencale 500 g Germany
ສະໝຸນໄພ ໂພຣວອງ ປະສົມ Hela Mixed Herbs Provencale 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭108,000
ເບິ່ງ View
ຍີ່ລ່າເມັດ Hela Caraway Seed 1 kg Germany
ຍີ່ລ່າເມັດ Hela Caraway Seed 1 kg Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭145,000
ເບິ່ງ View
ຜົງອົບເຊີຍ Hela Cinnamon Powder 1 kg Germany
ຜົງອົບເຊີຍ Hela Cinnamon Powder 1 kg Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭96,000
ເບິ່ງ View
ໃບກະວານ Hela Bay Leaves 500 g Germany
ໃບກະວານ Hela Bay Leaves 500 g Germany
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭116,000
ເບິ່ງ View
ໝາກເຜັດແຫ້ງ LSH Dried Chillies 1 kg
ໝາກເຜັດແຫ້ງ LSH Dried Chillies 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭90,000
ເບິ່ງ View
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 1 kg
ຜົງກະລີປາ Baba's Fish Curry Powder Malaysia 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
Back to the top