ເຂົ້າຈີ່ Bread

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
Ciabatta Loaf 1 pcs
Ciabatta Loaf 1 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
Whole Wheat English Muffin 4 pcs
Whole Wheat English Muffin 4 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭29,000
ເບິ່ງ View
Premium Multigrain Sliced 1 pcs
Premium Multigrain Sliced 1 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭29,000
ເບິ່ງ View
AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs
AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Sourdough English Muffin 4 pcs
Sourdough English Muffin 4 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭29,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ Burger Buns (pack/4 pieces)
ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ Burger Buns (pack/4 pieces)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີນ້ອຍ (ແພັກ 144ກ 8ກ້ອນ) Mini Burger Buns  (pack/144 g/8 pieces)
ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີນ້ອຍ (ແພັກ 144ກ 8ກ້ອນ) Mini Burger Buns (pack/144 g/8 pieces)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມໃສ້ຄລີມຄາສຕາດ ແລະ ເຊີລີ້ Creme Cerise
ເຂົ້າໜົມໃສ້ຄລີມຄາສຕາດ ແລະ ເຊີລີ້ Creme Cerise
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ພາຍແອັບເປີ້ນ Chausson aux Pommes
ພາຍແອັບເປີ້ນ Chausson aux Pommes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າໄລຍ ເນື້ອເຄັມໃສ່ທັນຍາຫານ Campagsain
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າໄລຍ ເນື້ອເຄັມໃສ່ທັນຍາຫານ Campagsain
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ໝາກງາ La Sesame
ເຂົ້າຈີ່ໝາກງາ La Sesame
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
ທາດວານິລາຄລີມ ແລະ ແອັບເປີ້ນ Tarte Souffle
ທາດວານິລາຄລີມ ແລະ ແອັບເປີ້ນ Tarte Souffle
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
Back to the top