Home page

**PS  ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກມັງກອນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Dragon fruit (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກມັງກອນ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Dragon fruit (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກສີດາ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Guava (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກສີດາ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Guava (from 0.5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກຈຽງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Rose Apple (from 0.5 kilo)
**PS ຫມາກຈຽງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Rose Apple (from 0.5 kilo)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
Back to the top