ຊີ້ນງົວ ນຳເຂົ້າ Beef Import

Import ຊີ້ນງົວ Beef
ຊີ້ນກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef bone-in short rib  (per kg) (Frozen)
ຊີ້ນກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef bone-in short rib (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວທີໂບນ Beef B-in T-Bone LP (Per kg) (Frozen)
ຊີ້ນງົວທີໂບນ Beef B-in T-Bone LP (Per kg) (Frozen)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວສັນໃນວາກີວ Aus Beef Wagyu Tenderloin (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນງົວສັນໃນວາກີວ Aus Beef Wagyu Tenderloin (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭710,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວສັນນອກວາກີວ Aus Beef Wagyu Striploin (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນງົວສັນນອກວາກີວ Aus Beef Wagyu Striploin (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,199,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນໜອກງົວ Beef Chuck/Hump (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນໜອກງົວ Beef Chuck/Hump (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭110,000
ເບິ່ງ View
ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (Aus) Beef boneless brisket point end (per kg) (Frozen)
ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (Aus) Beef boneless brisket point end (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭115,000
ເບິ່ງ View
ຫາງງົວ Beef ox tails (per kg) (Frozen)
ຫາງງົວ Beef ox tails (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭120,000
ເບິ່ງ View
ສັນໃນງົວ (Aus) Beef boneless tenderloin (per kg) (Frozen)
ສັນໃນງົວ (Aus) Beef boneless tenderloin (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭315,000
ເບິ່ງ View
ສັນນອກງົວ (Aus) Beef boneless striploin  (per kg) (Frozen)
ສັນນອກງົວ (Aus) Beef boneless striploin (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭165,000
ເບິ່ງ View
ລີ້ນງົວ Beef cut tongue swiss (per kg) (Frozen)
ລີ້ນງົວ Beef cut tongue swiss (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭170,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນສັນທ້າຍເທິງງົວ Beef Top side (IND) (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນສັນທ້າຍເທິງງົວ Beef Top side (IND) (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ Beef Thick flank (IND) (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ Beef Thick flank (IND) (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ Beef Silverside (IND) (per Kg) (Frozen)
ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ Beef Silverside (IND) (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭85,000
ເບິ່ງ View
ກະດູກງົວ Beef bone (per kg) (Frozen)
ກະດູກງົວ Beef bone (per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Back to the top