ຊີ້ນງົວ ນຳເຂົ້າ Beef Import

Import ຊີ້ນງົວ Beef
DF ຊີ້ນກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef bone-in short rib  (per kg)
DF ຊີ້ນກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef bone-in short rib (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນງົວທີໂບນ Beef B-in T-Bone LP (Per kg)
DF ຊີ້ນງົວທີໂບນ Beef B-in T-Bone LP (Per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນງົວລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ Beef rib fingers LP (per kg)
DF ຊີ້ນງົວລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ Beef rib fingers LP (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭169,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ Beef thai veal osso busso (per kg)
DF ຊີ້ນງົວສ່ວນນ່ອງຕິດກະດູກ Beef thai veal osso busso (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭89,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວສັນໃນວາກີວ Aus Beef Wagyu Tenderloin (per Kg)
ຊີ້ນງົວສັນໃນວາກີວ Aus Beef Wagyu Tenderloin (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭710,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef BoneIess cube roIl (per kg)
DF ຊີ້ນຕິດກະດູກຂ້າງງົວ (Aus) Beef BoneIess cube roIl (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭220,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວສັນນອກວາກີວ Aus Beef Wagyu Striploin (per Kg)
ຊີ້ນງົວສັນນອກວາກີວ Aus Beef Wagyu Striploin (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,199,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ (Aus) Beef boneless thin flank meat LP (per kg)
DF ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ (Aus) Beef boneless thin flank meat LP (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭85,000
ເບິ່ງ View
DF ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (Aus) Beef boneless brisket point end (per kg)
DF ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (Aus) Beef boneless brisket point end (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭115,000
ເບິ່ງ View
DF ຫາງງົວ Beef ox tails (per kg)
DF ຫາງງົວ Beef ox tails (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭120,000
ເບິ່ງ View
DF ສັນໃນງົວ (Aus) Beef boneless tenderloin (per kg)
DF ສັນໃນງົວ (Aus) Beef boneless tenderloin (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭315,000
ເບິ່ງ View
DF ສັນນອກງົວ (Aus) Beef boneless striploin  (per kg)
DF ສັນນອກງົວ (Aus) Beef boneless striploin (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭165,000
ເບິ່ງ View
DF ລີ້ນງົວ Beef cut tongue swiss (per kg)
DF ລີ້ນງົວ Beef cut tongue swiss (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭170,000
ເບິ່ງ View
DF ສັນນອກງົວ Beef striploin (IND) (per kg)
DF ສັນນອກງົວ Beef striploin (IND) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນສັນທ້າຍເທິງງົວ Beef Top side (IND) (per Kg)
DF ຊີ້ນສັນທ້າຍເທິງງົວ Beef Top side (IND) (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ Beef Thick flank (IND) (per Kg)
DF ຊີ້ນພື້ນທ້ອງງົວ Beef Thick flank (IND) (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
DF ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ Beef Silverside (IND) (per Kg)
DF ຊີ້ນຂາຫຼັງງົວ Beef Silverside (IND) (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭75,000
ເບິ່ງ View
DF ກະດູກງົວ Beef bone (per kg)
DF ກະດູກງົວ Beef bone (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
DF ຕັບງົວ Beef liver (frozen) (per kg)
DF ຕັບງົວ Beef liver (frozen) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Back to the top