ຊີ້ນຫມູ Lao Fresh Meat Pork

Lao Fresh Meat

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT  Pork loin boneless skinless
LAO FRESH MEAT Pork loin boneless skinless
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນສະໂພກໝູ pork leg top round (per Kg)
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນສະໂພກໝູ pork leg top round (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭46,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນໝູສະໄລ pork belly slices (per Kg)
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນໝູສະໄລ pork belly slices (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭58,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭63,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສັນຄໍໝູສະໄລ pork COPPA silced (500g/pack)
LAO FRESH MEAT ສັນຄໍໝູສະໄລ pork COPPA silced (500g/pack)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭30,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສັນໃນໝູ Pork tenderloin (per Kg)
LAO FRESH MEAT ສັນໃນໝູ Pork tenderloin (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭60,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສັນນອກຕັດສຳຫຼັບສເຕັກ pork loin chops (per Kg)
LAO FRESH MEAT ສັນນອກຕັດສຳຫຼັບສເຕັກ pork loin chops (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສັນນອກໝູ pork loin boneless skinless (per kg)
LAO FRESH MEAT ສັນນອກໝູ pork loin boneless skinless (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭53,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງອ່ອນໝູ pork riblets (per Kg)
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງອ່ອນໝູ pork riblets (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭57,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຂໍ້ຂາໝູ pork hock (per Kg)
LAO FRESH MEAT ຂໍ້ຂາໝູ pork hock (per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT Smoked Deli Ham sliced 200g pack
LAO FRESH MEAT Smoked Deli Ham sliced 200g pack
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT City Ham sliced 200g pack
LAO FRESH MEAT City Ham sliced 200g pack
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
Back to the top