ຊີ້ນງົວຕະຫຼາດສົດ Local Market Beef

Local Market Beef

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນພີ້ນທ້ອງ Beef Flank (per kg)
Local Market ຊີ້ນພີ້ນທ້ອງ Beef Flank (per kg)
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນສັນນອກງົວ Beef sirloin
Local Market ຊີ້ນສັນນອກງົວ Beef sirloin
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
Local Market ເສືອຮ້ອງໄຫ້ Beef Brisket
Local Market ເສືອຮ້ອງໄຫ້ Beef Brisket
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນຕິດດູກງົວ Beef rib
Local Market ຊີ້ນຕິດດູກງົວ Beef rib
ຈາກ From ₭17,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນງົວກ້ອນ Beef  Lump
Local Market ຊີ້ນງົວກ້ອນ Beef Lump
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນງົວ Beef
Local Market ຊີ້ນງົວ Beef
ຈາກ From ₭37,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຫົວໃຈງົວ Beef heart
Local Market ຫົວໃຈງົວ Beef heart
ຈາກ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຫາງງົວ beef tail
Local Market ຫາງງົວ beef tail
ຈາກ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
Back to the top