ຊີ້ນໝູຕະຫຼາດສົດ Local Market Pork

 

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
LOCAL MARKET ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
LOCAL MARKET ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
LOCAL MARKET ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭23,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນໃນໝູສົດ Pork fillet (price per kg)
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນໃນໝູສົດ Pork fillet (price per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ກະດູກຂ້າງ Pork ribs (price per kg)
LOCAL MARKET ກະດູກຂ້າງ Pork ribs (price per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຂາຫມູ Pork Leg(price per 1kg)
LOCAL MARKET ຂາຫມູ Pork Leg(price per 1kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫົວໃຈຫມູ Heart
LOCAL MARKET ຫົວໃຈຫມູ Heart
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ລິ້ນຫມູ Pork tongue(price per 1kg)
LOCAL MARKET ລິ້ນຫມູ Pork tongue(price per 1kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫາງຫມູ Pork Tail
LOCAL MARKET ຫາງຫມູ Pork Tail
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭17,000
ເບິ່ງ View
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭400,000
ເບິ່ງ View
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭500,000
ເບິ່ງ View
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭600,000
ເບິ່ງ View
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ໝູປີ່ນ Grilled Pork 1 ໂຕ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭700,000
ເບິ່ງ View
Back to the top