ຊີ້ນ Meat

ສົດປະຈໍາວັນຈາກກະສິກໍາຂອງພວກເຮົາ

Daily fresh from our local farm

LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT  Pork loin boneless skinless
LAO FRESH MEAT Pork loin boneless skinless
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭63,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
ຈາກ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
DF LAMB CHOP portion (Price per KG)
DF LAMB CHOP portion (Price per KG)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck (price per Kg)
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck (price per Kg)
ຈາກ From ₭18,000
ເບິ່ງ View
FLD Asian Meatballs (Per Kg) (Frozen)
FLD Asian Meatballs (Per Kg) (Frozen)
ຈາກ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
FLD Heavenly Jerky Beef 100g (Frozen)
FLD Heavenly Jerky Beef 100g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
FLD Beef bacon 100g (Frozen)
FLD Beef bacon 100g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
FLD Sai oua Beef (Laos Sausage) 500g (Frozen)
FLD Sai oua Beef (Laos Sausage) 500g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ລີ້ນງົວ Beef Tongue
ລີ້ນງົວ Beef Tongue
ຈາກ From ₭30,000
ເບິ່ງ View
DF Lamb tenderloin
DF Lamb tenderloin
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭325,000
ເບິ່ງ View
DF Lamb Shoulder Boneless
DF Lamb Shoulder Boneless
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭120,000
ເບິ່ງ View
DF Lamb Boneless Leg Chump On
DF Lamb Boneless Leg Chump On
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭357,000
ເບິ່ງ View
DF Lamb Bone-in Frenched Rack Cap Off
DF Lamb Bone-in Frenched Rack Cap Off
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭388,000
ເບິ່ງ View
Back to the top