**PS ຜັກກະຫຼ່ຳດອກ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Cauliflower (From 0,5 kilo)

  • ລາຄາພິເສດ Sale
  • ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000.00


** PS = PREMIUM SELECT ຜັກກະຫຼ່ຳດອກ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Cauliflower (From 0,5 kilo)

Back to the top